Ukraina w UE do 2030 roku. Czy to realne? Najnowszy raport.

Category: Aktualności na stronie głównej, Publikacje Tags:

Ukraina w 2030 roku w Unii Europejskiej to bardzo ambitny cel, ale jego osiągnięcie nie jest całkowicie wykluczone. To główny wniosek z najnowszego raportu Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera pt. „Ukraina jako państwo kandydujące do UE”.

Sprawnym przygotowaniom w Ukrainie będzie z pewnością sprzyjał fakt, że poparcie na rzecz uzyskania członkostwa w UE jest największe wśród państw kandydujących. Ukraińcy są gotowi zaakceptować warunki, które Unia uzna za niezbędne dla członkostwa. Agresja Rosji dała również argument do przezwyciężenia wstrzemięźli­wego uprzednio nastawienia UE i jej państw członkowskich do europejskich ambicji Ukra­iny.

Tempo przebiegu negocjacji akcesyj­nych oraz ich finalizacji w postaci traktatu akcesyjnego dyktowane będzie tempem odbudo­wy gospodarczej Ukrainy, tak aby była ona w stanie sprostać wymogom konkurencji na unijnych rynku wewnętrznym oraz wiarygod­nym i trwałym funkcjonowaniem Ukrainy jako sprawnego państwa demokratycznego. Zbudowanie na Ukrainie instytucji gwarantujących w sposób trwały demokratyczny charakter państwa, będzie bez wątpienia zasadniczym testem przyjęcia Ukrainy do UE. Nie należy spodziewać się tu­taj żadnej taryfy ulgowej. Dodatkowym czynnikiem, który ma wpływ na tę sprawę, są fundamentalne pro­blemy, jakie wystąpiły w Polsce i na Węgrzech, związane z naruszaniem praworządności i budowaniem państw autorytarnych.

Przystąpienie Ukrainy do UE przyniesie ogromne konsekwencje finansowe, których źródła, skala i skutki jeszcze nie są w pełni znane. Bank Światowy ocenił w marcu 2023 roku straty wojenne Ukrainy na 383 miliardów euro. Przy odbudowie rozłożonej na 10 lat oznacza­łoby to roczne wydatki rzędu 38,3 miliardów euro. Coroczny budżet UE wynosi około 130 miliar­dów euro. W negocja­cjach mogą pojawić się propozycje okresów przejściowych ograniczających dostęp do peł­ni finansowania unijnego jeszcze w dłuższym czasie po akcesji.

Więcej informacji oraz Raport „Ukraina jako państwo kandydujące do UE” dostępne są na www.schuman.pl/UkrainawUE