OGÓLNA INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DANYCH OSOBOWYCH W POLSKIEJ FUNDACJI IM. ROBERTA SCHUMANA

Co będziemy robić z Twoimi danymi osobowymi?

Będziemy je przetwarzać, tzn. wykonywać pewne operacje na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Chodzi np. o: zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, niszczenie.

Kto będzie administrował Twoimi danymi osobowymi?

Twoimi danymi administrować będzie Polska Fundacja im. Roberta Schumana, z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 37 lok. 5 w Warszawie. Kontakt: +48226216121, poczta@schuman.pl

Jakie dane będziemy przetwarzać i w jakim celu?

Będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe. Pobieramy tylko takie dane, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji działania, w którym uczestniczysz lub umowy, którą z Tobą zawarliśmy. Wśród tych danych mogą się znaleźć przede wszystkim: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe (np. e-mail, telefon). Czasem niezbędne będą także takie dane jak PESEL, data urodzenia lub miejsce zatrudnienia/nauki (np. w przypadku zawarcia umowy o współpracy), dane konta bankowego (w przypadku, gdy planowane są przekazy finansowe) lub inne dane wymagane ze względu na specyfikę zawartej umowy bądź prowadzonego przez nas działania.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie udzielona przez Ciebie zgoda.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe:

  • naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli wykonywać swoje obowiązki służbowe,
  • zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna,
  • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobom i podmiotom spoza Unii Europejskiej. Twoich danych nie będziemy również wykorzystywać do budowania profili odbiorców.

Do kiedy będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie zgody. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie, kontaktując się z administratorem (dane kontaktowe podano wyżej). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie będzie skuteczne, jeżeli dalsze przetwarzanie danych będzie konieczne:

  • ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa,
  • dochodzenie przez Ciebie ew. roszczeń,
  • obowiązek przechowywania danych na wypadek ew. kontroli ze strony uprawnionych do tego podmiotów (np. organy skarbowe, podmioty współfinansujące działania, w których bierzesz udział, inne uprawnione służby).

W takim przypadku dane będą przechowywane do momentu wymaganego przez prawo, wygaśnięcia tych roszczeń lub upływu okresu dopuszczalnych kontroli.

W związku z posiadaniem przez nas Twoich danych masz prawo do:

  • wycofania wyrażonej zgody na przetwarzania i żądania usunięcia danych (z zastrzeżeniem sytuacji wymienionych powyżej),
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich korygowania,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przepisy prawa

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o procesie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach, zapoznaj się z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tzw. ‘RODO’).

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie niezbędnych danych może uniemożliwić udział w działaniu, współpracę lub zawarcie umowy z nami.