Polská Nadace Roberta Schumana si klade za cíl „Motivovat Evropany k občanské aktivitě a podporovat evropskou integraci a hodnoty, na nichž je založena“. Tato nadace je jednou z mála organizací ve Střední Evropě orientovanou téměř výhradně na evropské záležitosti. Od roku 1991 nadace zapojuje občany EU do evropské integrace a utváření budoucnosti Evropy. Některé její činnosti se týkají také záležitostí spojených s historií, bohatstvím a kulturní různorodostí Evropy. Základním východiskem pro každodenní práci nadace je oslovit nejen elity, nýbrž všechny občany EU. Zvláštní pozornost věnuje osobám, pro které nejsou evropské záležitosti předmětem každodenního zájmu, případně jsou vůči evropské myšlence skeptičtí. Aktivit nadace se účastní občané z více než 20 zemí EU. Nadace spolupracuje se sítí „Schumanových dobrovolníků“ a také s četnými Evropskými kluby a společenskými organizacemi po celé Evropské unii.

Uczestnicy Parady Schumana w Warszawie

Projekty

Naše kampaně

V roce 2022 jsme spolu s partnery navštívili více než 50 obcí v 16 zemích Evropské unie a také několik měst ve státech mimo unii. Našich aktivit se za poslední rok přímo zúčastnilo cca 18 500 osob. Odhadujeme, že naše kampaně oslovily více než 6 000 000 lidí po celé Evropské unii. Během více než stovky setkání a off-line i on-line workshopů jsme diskutovali o Evropě s lidmi, kteří měli rozdílné názory a úroveň znalostí o Evropské unii. Vybudovali jsme síť Schumanových dobrovolníků, kteří se angažují v občanských aktivitách ve většině unijních států. Spolupracujeme i s Evropskými kluby a místními organizacemi v mnoha evropských regionech. Společně s nimi realizujeme činnosti směřující k šíření hodnot zapsaných v čl. 2 Maastrichtské smlouvy.

PFRS Mapa2022 Eng

Polish Robert Schuman Foundation 2021-2022

Příklady našich aktivit:

Propagace evropských hodnot na sociálních sítích a v tradičních médiích.

Nadace zorganizovala na sociálních sítích kampaně propagující evropské a demokratické hodnoty. Týkaly se mimo jiné výhod plynoucích z existence Evropské unie, polských a evropských hodnot nebo důsledků Brexitu. Všechny kampaně oslovily celkem cca 6.000.000 recipientů. V oblasti evropské tematiky spolupracujeme rovněž s tradičními médii, zejména místními.

Zapojení do společenských a evropských inciativ

Zapojili jsme se do činnosti společenských organizací a pro rozvoj třetího sektoru. Jsme členy řady evropských partnerství. Podíleli jsme se na vzniku petic, apelů a prohlášení společenských organizací týkajících se dodržování evropských hodnot, mimo jiné zaměřených proti protiprávnímu jednání policie, požadujících zaručení reálného práva na spravedlivý soud, svobodu médií, vystupujících proti omezování ženských práv a dalších, případně jsme těmto aktům vyjádřili podporu.

Občanské a evropské vzdělání mládeže

V období let 2021-22 již nadace zorganizovala pro mladé lidi žijící v Evropské unii téměř 200 workshopů zaměřených evropská a společenskopolitická témata, jako jsou: role Evropské unie ve světě, hodnoty, na nichž je založena politika soudržnosti, ochrana životního prostředí nebo dezinformace. Cílem setkání bylo také naučit mládež kriticky analyzovat informace prezentované v médiích a na internetu. Nadace rozvíjela u mladých lidí i dovednosti související se zapojením do aktivit místních komunikt, podporovala síť Evropských klubů a rad mládeže v několika zemích EU. Nadace rovněž provedla výzkum zaměřený na vztah populace ve věku 15-25 let k Evropské unii. Vydali jsme četné vzdělávací a pomocné materiály pro rady mládeže, evropské kluby, školy a občanské organizace.

Mezinárodní dobrovolnictví

Nadace v současné době koordinuje práci 30 dobrovolníků v různých občanských organizacích v EU. Dobrovolníci se po dobu 9-12 měsíců věnují osobám se zdravotním postižením, pracují ve školách, mateřských školách, v mládežnických organizacích. Díky mnohaměsíční práci získali dobrovolníci nové dovednosti a příjemci jejich činnosti měli z jejich práce přímý prospěch, navázali také kontakty s občany jiných států, jejich kulturou a jazykem. Bývalí dobrovolníci tvoří síť „Schumanových dobrovolníků“ a podporují proevropské aktivity ve svých zemích a regionech.

Evropské debaty

Během posledního roku jsme zorganizovali celkem více než 40 setkání, většinu on-line, v nichž účastníci diskutovali o budoucnosti Evropy. Provedli jsme výzkum o síle vlivu zemí EU po Brexitu a vypracovali materiál věnovaný idejím otců zakladatelů sjednocené Evropy. Rovněž jsme zorganizovali setkání pro zástupce místních samospráv ze zemí EU, jehož tématem byly výzvy, jimž čelí města v době krize. Zapojujeme občany do formulování postulátů a stanovisek pro Konferenci o budoucnosti Evropy. Šíříme informace o výzvách spojených s realizací Zelené dohody pro Evropu v oblasti ochrany životního prostředí.

Předcházení dezinformacím

Společně s partnery sdruženými v občanské koalici „Evropská fronta“ vystupovala nadace proti dezinformacím týkajícím se evropských témat, které se objevují na sociálních sítích. Podpořili jsme občanské uskupení „klávesnicoví bojovníci“ čítající více než 3.500 členů. Jeho úkolem je reagovat na zmanipulované informace, které se objevují na sociálních sítích, zejména informace spojené s evropskou tematikou. Pro místní komunity jsme realizovali jsme několik desítek setkání a workshopů na téma dezinformací.

Kontakt pro organizace a jednotlivce, kteří mají zájem o spolupráci (v angličtině):

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Al. Ujazdowskie 37/5, 00540 Warszawa, Polska

poczta@schuman.pl   tel.: +48226217555