Zapraszamy na prezentację wniosków z najnowszego “policy paper” pt. 

 

20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Doświadczenia z okresu negocjacji członkowskich istotne dla akcesu Ukrainy. 

 

5 czerwca 2024 (środa), godz. 17.30-19.00 

Spotkanie odbędzie się w formie on-line 

 

Autorami materiału są 

Jan Barcz: profesor prawa międzynarodowego, Konferencja Ambasadorów RP, Team Europe Direct, członek Rady Programowej Fundacji Schumana

Jarosław Pietras: uczestnik negocjacji ws. akcesji Polski do UE oraz b. dyrektor w Sekretariacie Generalnym Rady UE, członek Rady Programowej Fundacji Schumana 

Marcin Święcicki: Rzecznik Praw Przedsiębiorców na Ukrainie 2019-2021, uczestnik negocjacji ws. akcesji Polski do UE, członek Rady Programowej Fundacji Schumana

Jan Truszczyński: główny negocjator ws. akcesji Polski do UE, Konferencja Ambasadorów RP, Team Europe Direct, członek Rady Programowej Fundacji Schumana

 

Materiał będzie kontynuacją i aktualizacją wcześniejszych publikacji powyższych autorów, w tym raportu “Ukraina jako państwo kandydujące do Unii Europejskiej”.

 

Rejestracja na wydarzenie

(do 3 czerwca)

 

UWAGA: zarejestrowani uczestnicy Akademii Europejskiej edycja 2024 nie muszą rejestrować się oddzielnie na to wydarzenie. 

 

Partnerami wydarzenia są Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Konferencja Ambasadorów RP.

 

Dofinansowane przez Unię Europejską

 

 

 


POPRZEDNIE SPOTKANIA

21 LISTOPADA 2023

 

 

Ukraina jako państwo kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej.

Aspekty polityczne i prawne w świetle agresji Rosji.

 

POBIERZ RAPORT

DOWNLOAD THE RAPORT IN ENGLISH

 

Ukraina w UE do 2030 roku. Czy to realne?

Ukraina w 2030 roku w Unii Europejskiej to bardzo ambitny cel, ale jego osiągnięcie nie jest całkowicie wykluczone. To główny wniosek z najnowszego raportu Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera pt. „Ukraina jako państwo kandydujące do UE”.

Sprawnym przygotowaniom w Ukrainie będzie z pewnością sprzyjał fakt, że poparcie na rzecz uzyskania członkostwa w UE jest największe wśród państw kandydujących. Ukraińcy są gotowi zaakceptować warunki, które Unia uzna za niezbędne dla członkostwa. Agresja Rosji dała również argument do przezwyciężenia wstrzemięźli­wego uprzednio nastawienia UE i jej państw członkowskich do europejskich ambicji Ukra­iny.

Tempo przebiegu negocjacji akcesyj­nych oraz ich finalizacji w postaci traktatu akcesyjnego dyktowane będzie tempem odbudo­wy gospodarczej Ukrainy, tak aby była ona w stanie sprostać wymogom konkurencji na unijnych rynku wewnętrznym oraz wiarygod­nym i trwałym funkcjonowaniem Ukrainy jako sprawnego państwa demokratycznego. Zbudowanie na Ukrainie instytucji gwarantujących w sposób trwały demokratyczny charakter państwa, będzie bez wątpienia zasadniczym testem przyjęcia Ukrainy do UE. Nie należy spodziewać się tu­taj żadnej taryfy ulgowej. Dodatkowym czynnikiem, który ma wpływ na tę sprawę, są fundamentalne pro­blemy, jakie wystąpiły w Polsce i na Węgrzech, związane z naruszaniem praworządności i budowaniem państw autorytarnych.

Przystąpienie Ukrainy do UE przyniesie ogromne konsekwencje finansowe, których źródła, skala i skutki jeszcze nie są w pełni znane. Bank Światowy ocenił w marcu 2023 roku straty wojenne Ukrainy na 383 miliardów euro. Przy odbudowie rozłożonej na 10 lat oznacza­łoby to roczne wydatki rzędu 38,3 miliardów euro. Coroczny budżet UE wynosi około 130 miliar­dów euro. W negocja­cjach mogą pojawić się propozycje okresów przejściowych ograniczających dostęp do peł­ni finansowania unijnego jeszcze w dłuższym czasie po akcesji.

Poza kwestiami finansowymi, znaczący­mi problemami mogą być kwestie warun­ków prowadzenia działalności gospodarczej w Ukrainie, reguły konkurencji w kontekście oligarchicznej struktury gospodarki czy wal­ka z korupcją. Nawet jeśli przepisy prawa już obecnie są zbliżone do rozwiązań unijnych, to praktyka administracji ukraińskiej i trudno­ści napotykane przez podmioty zagraniczne działające na tym rynku pozostają do rozwiązania. Również swoboda nabywania nieruchomości przez cudzoziemców może wywołać gorące polityczne spory, prowadzą­ce do formułowania niezbyt realistycznych postulatów negocjacyjnych. Podobnie jak w Polsce tam też mamy do czynienia z zaszło­ściami historycznymi rzutującymi na oceny polityczne.

Problemem spornym może być kwestia pre­ferencji dla firm lokalnych ubie­gających się o kontrakty na odbudowę. Ta­kie preferencje wydają się wielu politykom ukraińskim złotą receptą na szybszy rozwój rodzimej przedsiębiorczości i już kilka razy wynikły z tego ostre spory z Komisją Europej­skiej, ze względu na sprzeczności z zasadą jednolitego rynku wewnętrznego.

Poważnym wyzwaniem jest gotowość samej Unii do ew. rozszerzenia. Rozwiązania wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony co prawda znacznie ułatwia­ją przyjęcie nowych państw, bowiem przy­jęcie takie nie wymaga w najważniejszych obszarach (alokacji miejsc w Parlamencie Eu­ropejskim, podejmowania decyzji w Radzie większością kwalifikowaną, składu Komisji Europejskiej) rewizji traktatowych. Zmiany w instytucjach i tak będą jednak przedmio­tem trudnych negocjacji. To samo dotyczy postulatu wprowadzenia większej elastyczności w unijnym procesie decyzyjnym ze względu na coraz większą liczbę państw członkowskich. Nie należy zapominać, że dla osiągnięcia kompromisu w tych sprawach, jak do finalnej zgody na rozszerzenie wyjściowo konieczna jest jednomyślność wszystkich państw członkowskich.

[ Pobierz informację prasową ]

[ Pełna treść raportu ]

 

***

 

Prezentacja raportu miała miejsce podczas spotkania 21.11.2023, w którym udział wzięli autorzy:

  • Jan Barcz: profesor prawa międzynarodowego, Konferencja Ambasadorów RP, Team Europe Direct
  • Jarosław Pietras: uczestnik negocjacji akcesji Polski do UE oraz b. dyrektor w Sekretariacie Generalnym Rady UE
  • Marcin Święcicki: Rzecznik Praw Przedsiębiorców na Ukrainie 2019-2021
  • Jan Truszczyński: główny negocjator ws. akcesji Polski do UE, Konferencja Ambasadorów RP, Team Europe Direct

 

Partnerami Raportu są: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Konrada Adenauera oraz Konferencja Ambasadorów RP.

Dofinansowane przez Unię Europejską

29 CZERWCA 2022

 

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem z seminarium “Ukraina należy do Europy. Perspektywa członkostwa Ukrainy w UE w świetle konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej (23-24.06.2022 r.)”, które odbyło się 29 czerwca 2022.