rEUnite

Europe Reunited (2020-2022)

Okres realizacji: 03.10.2020 – 31.12.2022.

Program „Europa dla Obywateli” – Europejska pamięć historyczna (część 1. Pamięć europejska).

Projekt „Europe Reunited” (rEUnite) gromadzi obywateli o różnych horyzontach i pochodzeniu w dyskusjach bezpośrednio związanych z europejskimi zabytkami historycznymi, aby zwiększyć ich świadomość pamięci, wspólnej historii i celów UE w zakresie promowania pokoju, europejskich wartości i pomyślność jego mieszkańców. Młodzi ludzie, organizacje pozarządowe, władze publiczne i duża liczba obywateli znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (bezrobotni, migranci, mniejszości etniczne itp.) z 6 państw członkowskich i Zjednoczonego Królestwa wspólnie zastanawiają się na szczeblu lokalnym, regionalnym i europejskim nad głównymi punktami zwrotnymi w historii Europy aby wyciągnąć wnioski na przyszłość UE. Projekt ten jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej „Europa z Obywatelami”.

Podmiotami biorącymi udział w tym projekcie są:

 • Asociación Guaraní (Hiszpania)
 • Polska Fundacja Roberta Schumana (Polska)
 • European Information Centre (Bułgaria)
 • BIDA e.v. Kultur und Bildung (Niemcy)
 • ICSE & CO (Włochy)
 • Municipality of Serres (Grecja)
 • Restorative Justice 4 All(Wielka Brytania)

Cele projektu to:

 • Promowanie rozwoju trwałej sieci między organizacjami działającymi w dziedzinie udziału społeczeństwa i wolontariatu na szczeblu unijnym;
 • Promowanie równych szans, zasad niedyskryminacji i dialogu międzykulturowego;
 • Promowanie obywatelstwa europejskiego i tolerancji, wzajemnego zrozumienia oraz demokratycznego uczestnictwa obywateli na poziomie UE;
 • Pomoc obywatelom w zrozumieniu UE, jej historii i różnorodności.

Działania i wyniki:

Projekt bezpośrednio zaangażował 267 uczestników wydarzeń i znacznie szerszą lokalną publiczność na forach, debatach i akcjach promujących upamiętnienie UE, zajmując się określonym tematem w każdym kraju partnerskim przez okres 26 miesięcy. Do około 5000 obywateli udało się dotrzeć dzięki mediom społecznościowym, kampaniach informacyjnych, konkursowi wideo #rEUunite, lokalnych wystawach i wydarzeniach ulicznych.

W ramach projektu odbyły się następujące wydarzenia:

 • „Społeczeństwo obywatelskie i udział obywateli w reżimach totalitarnych”: 23 do 26 czerwca 2021 r. w VelikoTernovo (Bułgaria). Uczestniczyło w nim 55 osób z 8 różnych krajów.
 • „Wpływ pandemii COVID-19 na ochronę praw podstawowych – ograniczenia i dostosowania w celu ochrony praw podstawowych”: 15 do 16 września 2021 r. w Serres (Grecja). Wzięły w nim udział 32 osoby z 7 różnych krajów.
 • Spotkanie przygotowawcze: w dniach 3-4 grudnia 2021 r. w Berlinie (Niemcy) odbyło się spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zaangażowanych podmiotów.
 • „Traktat Rzymski i początek Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej”: 25 do 26 marca 2022 r. we Florencji (Włochy). Uczestniczyło w nim 26 osób 7 różnych narodowości.
 • „Schemat założycielski integracji europejskiej – Deklaracja Roberta Schumana”: 6 do 8 maja 2022 r. w Warszawie (Polska). Wzięło w nim udział 30 uczestników 7 różnych narodowości.
 • „Antysemityzm, antycyganizm, ksenofobia, homofobia i inne formy nietolerancji: lekcje rysunku na dziś”: 24 stycznia i 5 lipca 2022 r.  W wydarzeniu wzięło udział 86 osób  17 różnych narodowości.
 • „Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej „Gdzie kończy się Europa?”: 15 do 16 września 2022 r. w Madrycie (Hiszpania). Uczestniczyło w nim 27 osób z 9 różnych krajów.

Raport dotyczący projektu dostępny jest TUTAJ

 

Więcej informacji o projekcie:

Web: https://www.europe-reunited.eu/
Facebook: EuropeReunited
Instagram: EuropeReunited