Fundacja Schumana poszukuje wykonawcy badania-analizy i raportu na temat wstępnych skutków Brexitu dla Wielkiej Brytanii

Category: Aktualności na stronie głównej, Zamówienia Tags:

Fundacja Schumana poszukuje wykonawcy badania-analizy i raportu o wstępnych skutkach Brexitu dla Wielkiej Brytanii.

Fundacja planuje nawiązanie współpracy z podmiotem, którego zadaniem będzie:

 1. Badanie typu ‘desk-research’ w zakresie podanego tematu.
 2. Przygotowanie metodologii opracowania, zebranie odpowiednich danych z różnorodnych źródeł.
 3. Przygotowanie pisemnego komentarza eksperckiego omawiającego wnioski z dokonanego badania i analizy.
 4. Przygotowanie ostatecznego, pisemnego raportu w języku polskim, wraz z przekazaniem praw autorskich do publikacji i wyników badań zamawiającemu.

Opracowanie powinno zawierać wstępne skutki Brexitu dla Wielkiej Brytanii w różnych obszarach, mogą to być np.:

 1. Skutki ekonomiczne (np. wpływ na przedsiębiorców, umowy handlowe, budżet, walutę, wyjście ze wspólnego rynku, inne).
 2. Skutki polityczne (np. stabilność systemu politycznego, sytuacja w częściach składowych UK, inne).
 3. Skutki społeczne (np. migracje, przekraczanie granic, turystyka, nastroje społeczne, inne).

Szczegółowy zakres opracowania do wspólnego ustalenia pomiędzy Wykonawcą i Fundacją.

Planowany termin całkowitego zakończenia realizacji zamówienia: I połowa 2023.

Podmioty zainteresowane ew. współpracą (osoby prawne lub osoby fizyczne) proszone są o złożenie wstępnej oferty zawierającej:

 1. Informacje na temat osób/zespołu, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za realizację zamówienia (tzn. autor/autorzy raportu) wraz z przedstawieniem ich kompetencji (max 4.000 znaków ze spacjami).
 2. Przedstawienie doświadczenia w realizacji podobnych zleceń (max. 4.000 znaków ze spacjami).
 3. Proponowany harmonogram prac.
 4. Proponowaną cenę całkowitą brutto w PLN za realizację zamówienia wraz z proponowanym harmonogramem płatności.
 5. Dane teleadresowe, w tym min.: nazwa podmiotu (lub imię i nazwisko), nr w odpowiednim rejestrze (jeśli dotyczy), imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon oraz e-mail do osoby kontaktowej.

O wyborze ostatecznego wykonawcy zadecyduje wypadkowa kryteriów zdefiniowanych w p. 1-4 powyżej uzupełniona o wyniki szczegółowych negocjacji podjętych z wybranym wstępnie podmiotem lub grupą podmiotów. Niniejsza procedura zbierania ofert jest prowadzona jedynie na potrzeby wewnętrzne zamawiającego i nie podlega procedurom przewidzianym w ramach Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia rozmów uzupełniających z wybranym przez siebie oferentem (lub z grupą oferentów), jak i do rezygnacji z zamówienia.

Nie opracowano formularza dla składanych ofert – ich wzór pozostaje w gestii składającego, powinny one jedynie zawierać informacje podane w zapytaniu.

Oferty należy składać mailowo na adres poczta@schuman.pl do 15 grudnia 2022. W temacie wiadomości prosimy wpisać ‘Brexit-oferta’.

Kontakt: Julianna Rutkowska, poczta@schuman.pl, tel.: 226217555