Fundacja Schumana poszukuje wykonawcy analizy i raportu na temat Europejskiego Zielonego Ładu oraz ochrony środowiska w Unii Europejskiej

Category: Aktualności na stronie głównej, Zamówienia Tags:

Polska Fundacja im. Roberta Schumana planuje nawiązanie współpracy z podmiotem, którego zadaniem będzie przeprowadzenie analizy i przygotowanie pisemnego raportu dot. Europejskiego Zielonego Ładu i zagadnień związanych z ochroną środowiska na terenie Unii Europejskiej.
Zadaniem Wykonawcy będzie:

  1. Przygotowanie metodologii opracowania Rankingu państw Unii Europejskiej oceniającego dbałość poszczególnych państw członkowskich o sprawy związane z ochroną środowiska i realizację założeń polityki klimatyczno-energetycznej UE.
  2. Zebranie odpowiednich danych z różnorodnych źródeł i opracowanie końcowego Rankingu.
  3. Przygotowanie pisemnego komentarza eksperckiego omawiającego wyniki Rankingu i wynikające z nich wnioski dla przyszłości polityki klimatycznej i polityki ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej.
  4. Przygotowanie z ww. opracowań pisemnego raportu (szacunkowa objętość ok. 30 stron) w języku polskim, wraz z przekazaniem praw autorskich do publikacji zamawiającemu.

Planowany termin całkowitego zakończenia realizacji zamówienia: kwiecień 2022.

Podmioty zainteresowane ew. współpracą (osoby prawne lub osoby fizyczne) proszone są o złożenie wstępnej oferty zawierającej:

  1. Informacje na temat osób/zespołu, który będzie bezpośrednio odpowiedzialny za realizację zamówienia (tzn. autor/autorzy raportu) wraz z przedstawieniem ich kompetencji (max 4.000 znaków ze spacjami).
  2. Przedstawienie doświadczenia w realizacji podobnych zleceń (max. 4.000 znaków ze spacjami).
  3. Proponowaną cenę całkowitą brutto w PLN za realizację zamówienia.
  4. Dane teleadresowe, w tym min.: nazwa podmiotu (lub imię i nazwisko), nr w odpowiednim rejestrze (jeśli dotyczy), imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon oraz e-mail do osoby kontaktowej.

 

O wyborze ostatecznego wykonawcy zadecyduje wypadkowa kryteriów zdefiniowanych w p. 1-3 powyżej uzupełniona o wyniki szczegółowych negocjacji podjętych z wybranym wstępnie podmiotem lub grupą podmiotów. Niniejsza procedura zbierania ofert jest prowadzona jedynie na potrzeby wewnętrzne zamawiającego i nie podlega procedurom przewidzianym w ramach Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia rozmów uzupełniających z wybranym przez siebie oferentem (lub z grupą oferentów), jak i do rezygnacji z zamówienia.

 

Nie opracowano formularza dla składanych ofert – ich wzór pozostaje w gestii składającego, powinny one jedynie zawierać informacje podane w zapytaniu.

 

Oferty i ew. zapytania należy składać do dnia 31 stycznia 2022:

Rafał Dymek

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

r.dymek@schuman.pl

tel.: 226217555

Oferty należy składać drogą mailową, w temacie wiadomości prosimy wpisywać ‘Europejski Zielony Ład – oferta’.